Certificari

COELMO® are un sistem de management conform cu normele UNI EN ISO 9001:2015, 9004:2018, 14001:2015, 45001:2018, 1090-1:2009+A1:2011, SA 8000:2014, conjugind astfel, cele mai recente tehnologii cu experienta de trei generatii in domeniu.

COELMO® a obtinut, printre altele, de la Agentia Vamala, Certificarea AEOF (operator economic autorizat) confirmind astfel o anumita pozitie in logistica internationala, care o individualizeaza ca partener de incredere si sigur in lantul de aprovizionare.

COELMO® este un sistem de certificare care îndeplinește marca cerințele EN01 - 100% Originale de Calitate Italian.

COELMO® spa a primit certificatul de calitate ELITE - Borsa Italiana pentru excelența și potențialul său de creștere, alăturându-se unei comunități internaționale selectate compusă din cele mai bune companii, bănci de frunte, investitori privați și investitori instituționali, profesioniști de la Bursa italiană.

Politica Companie.

Managementul COELMO® stabileste clar orientarile si le transmite la toate nivelele organizationale ale companiei, si la toate perso anele care lucreaza in cadrul ei. Pe durata desfasurarii propriei activitati se agjeaza sa:

 • menţină un Sistem integrate de Management de Calitate, Mediu şi Responsabilitate Socială si oportunitati de gen care să satisfacă toate cerinţele specificate în normele de referinţă mai sus-menţionate;
 • comunice cu partenerii externi (Administraţia Publică, clienţi, furnizori, comunitatea locală, etc.) în scopul de a furniza informaţiile necesare pentru a înţelege efectele activităţilor companiei asupra mediului înconjurător, realizînd un dialog deschis cu aceştia şi informîndu-i despre calitatea propriilor produse şi realizărilor companiei;
 • promoveze responsabilitatea personalului la toate nivelele care lucrează pentru organizaţie faţă de protecţia mediului, diseminarea culturii calităţii, siguranţei şi responsabilitate socială prin intermediul unor programe de sensibilizare, informare şi formare a personalului;
 • respecte toate legile şi regulamentele în vigoare în domeniul mediului şi să respecte pe deplin legile privind securitatea şi igiena muncii, protecţia împotriva riscurilor, tratamentul salarial al muncitorilor şi aplicarea contractelor naţionale corespunzătoare;
 • urmărească îmbunătăţirea continuă a activităţilor legate de mediul înconjurător şi a proceselor productive, utilizînd cea mai bună tehnologie şi în concordanţă cu resursele disponibile;
 • continue abordarea responsabilă a problematicilor sociale specifice muncii, urmînd propria cale spre cultura responsabilităţii sociale.
 • Pastrarea sanatatii si sigurantei lucratorilor prin intermediul unui proces continuu de individualizare si evaluare a riscurilor prezente la locul de munca si a unei aplicari constante a masurilor tehnice si organizatorice pentru ameliorarea si reducerea acestora.

Obiective Calitative.

 • Satisfacerea deplină a exigenţelor exprimate şi neexprimate ale clienţilor;
 • Stabilirea şi reexaminarea obiectivelor specifice pentru calitatea proceselor;
 • Monitorizarea continuă a proceselor de pe platforma companiei şi rezolvarea imediată a non-conformităţilor semnalate;
 • Îmbunătăţirea continuă a abilităţilor profesionale ale proprilor angajaţi cu ajutorul unor programe de instruire ce au drept scop dezvoltarea diverselor competenţe profesionale;
 • Analiza recomandărilor, observaţiilor şi reclamaţiilor clienţilor ca instrument de cuantificare a calităţii produselor realizate;
 • Respectrea legilor şi normelor tehnice ce guvernează fabricarea produselor şi furnizarea de servicii;
 • Reevaluarea periodică a politicii companiei pentru asigurarea caracterului corespunzător şi actualităţii acesteia.

Obiective privind Responsabilitatea Socială.

 • promovarea iniţiativelor de popularizare şi sensibilizare privind responsabilitatea socială a propriilor angajaţi, a furnizorilor şi tuturor celor interesaţi;
 • contribuirea, pe cît posibil, la dezvoltarea economică, ambientală şi socială a partenerilor interni şi externi, crearea şi menţinerea în companie a unui mediu centrat pe legalitate, susţinerea drepturilor omului, protecţia minorilor, siguranţa locului de muncă, oportunităţi egale şi respectarea drepturilor angajaţilor.
 • Conducerea companiei COELMO® S.r.l. îşi propune să ia toate măsurile şi să folosească toate resursele necesare pentru îndeplinirea acestor obiective şi principii generale, conform orientării spre o îmbunătăţire continuă a activităţilor companiei şi a condiţiilor de muncă în ceea ce priveşte calitatea.

Obiective pentru Pportunități Egale.

 • Susținerea principiului egalității de șanse la locul de muncă;
 • Depășirea stereotipurilor de gen
 • Interzicerea discriminării în timpul procedurilor de selecție, angajare, promovare și avansare profesională;
 • Adoptarea unor măsuri specifice pentru a se armoniza raportul timp muncă/viață personală și flexibilitatea  programului;
 • Crearea și menținerea unui ambient de lucru menit să pună în valoare diferențele de gen în vederea îmbunătățirii calității vieții/ lucrului tuturor angajaților;
 • Crearea și menținerea unui centru de asistență și mediere prin înființarea unui ghișeu dedicat rezolvării situațiilor conflictuale;
 • Favorizarea ascensiunii profesionale bazată exclusiv pe competența, meritele și potențialul  profesional al angajaților;
 • Crearea, menținerea și dezvoltarea competenței personalului la toate nivelurile în egală măsură conform principiului de șanse egale;
 • Sensibilizarea și formarea tuturor nivelurilor organizației în ceea ce privește valoarea  diversității (religie, sex, vârstă);
 • Monitorizarea periodică a evoluției tratamentului de șanse egale și identificarea posibilelor îmbunătățiri;
 • Furnizarea instrumetelor necesare pentru a armoniza timpul dedicat muncii cu cel dedicat vieții personale;
 • Să se comunice personalului angajamentul luat în favoarea unei culturi bazate pe șanse egale;
 • Să facem dovada politicilor adoptate și a rezultatelor obținute pentru a difuza la exterior cultura noastră solidară și responsabilă;
Apărarea imaginii femeii și bărbatului în materialele publicitare prin promovarea unei atitudini demne, etice și responsabile. Managementul COELMO® se angajeaza sa ia toate masurile si sa asigure toate resursele necesare pentru realizarea acestor obiective si principii generale in concordanta cu orientarea in vederea imbunatatirii continue a prestatiei companiei si a conditiei lucratorilor in respectul calitatii, a ambientului , a responsabilitatii sociale si a sigurantei la locul de munca si sa revizuiasca periodic prezenta politica in vederea pastrarii sale mereu actuale si aliniata cu evolutia normativelor.